Regulamin

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPORTOWO – ARTYSTYCZNEGO „RATATAJE”

w Oleśnicy

obowiązujący od 01.09.2023 r.

 

CEL DYDAKTYCZNY

PRZEDSZKOLE OFERUJE:

 1. Pięć razy w tygodniu cykl zajęć dydaktycznych w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN
 2. Raz w tygodniu zajęcia muzyczne – rytmika.
 3. Dwa razy w tygodniu warsztaty sportowe – tenis (sezonowo) / lub ćwiczenia ruchowe w salach przedszkolnych lub na świeżym powietrzu.
 4. Minimum raz w tygodniu odbywają się w przedszkolu warsztaty plastyczne.
 5. Raz w tygodniu spotkanie z logopedą w formie zabaw logopedycznych. Nowoprzyjęte dzieci objęte są tzw. diagnozą wstępną.
 6. W razie potrzeby przedszkole organizuje warsztaty psychoedukacyjne (spotkanie z pedagogiem). Przedszkole oferuje również w ramach pomocy doraźnej, spotkanie z psychologiem. W przypadku pojawienia się zachowań trudnych u dziecka lub niepożądanych (agresja, autoagresja, przemoc wobec dzieci – kadry) placówka (nauczyciel grupy) organizuje spotkanie z rodzicami w celu ustalenia zasad dalszej, wspólnej pracy z dzieckiem. W razie konieczności - przedszkole zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez rodzica pisemnego potwierdzenia uczęszczania dziecka na zajęcia specjalistyczne poza placówką, mającym na celu poprawę funkcjonowania dziecka w środowisku przedszkolnym.
 7. Przedszkole nie organizuje tzw. dni/godzin adaptacyjnych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub przed podpisaniem umowy.
 8. Przedszkole nie prowadzi Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Placówka nie ma charakteru przedszkola integracyjnego, w związku z tym nie przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

 1. Przedszkole organizuje imprezy o charakterze artystyczno – sportowo – edukacyjnym, w tym również wydarzenia o charakterze charytatywnym. Przedszkole stara się zapewnić zewnętrzne atrakcje edukacyjne dla dzieci (teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.) dostosowane do wieku dzieci.
 2. Przedszkole organizuje wycieczki tematyczne o charakterze edukacyjnym dostosowane formą do wieku dzieci ( koszt wycieczki pokrywają rodzice, którzy jednocześnie zobowiązują się do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez dziecko w czasie wycieczki).
 3. Przedszkole organizuje przedstawienia przygotowywane przez same dzieci z pomocą nauczyciela (np. Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, koncerty tematyczne, bal karnawałowy).
  3a) W wyżej wymienionych imprezach okolicznościowych nie powinny brać udziału dzieci, które w dniach poprzedzających wydarzenie są nieobecne w przedszkolu (wcześniejsze zgłoszenie rodzica, że dziecko jest chore). Nauczyciel może nie dopuścić do wzięcia udziału w wydarzeniu dziecka, które zostało przyprowadzone w dniu imprezy i wyłącznie tylko na tę okoliczność.
 4. Na terenie przedszkola organizowane są urodziny dzieci w postaci celebrowania tego dnia przez jubilata w sposób przyjęty w danej grupie przedszkolnej. Przedszkole nie przyjmuje przy okazji takich uroczystości wypieków domowych/cukierniczych czy innej żywności aby częstować nimi dzieci w grupie.
  4a) Aby nauczyciel grupy, do której chodzi dziecko mógł przygotować celebrację urodzin - rodzic zobowiązany jest do poinformowania o urodzinach swojego dziecka nauczyciela grupy, do której chodzi dziecko na minimum 2 dni przed tymże urodzinami (jeśli urodziny wypadają w dni powszednie).

 

WYŻYWIENIE

W naszym przedszkolu posiłki przygotowywane są na miejscu w przedszkolnej kuchni :

Zapewniamy dzieciom 4 posiłki dziennie :

 • Śniadanie
 • Obiad (zupa i drugie danie)
 • Podwieczorek

Istnieje możliwość otrzymania obiadu - podwieczorku nie zjedzonego przez dziecko w razie jego wcześniejszego odbioru z przedszkola. Posiłek wydawany jest od godz. 14.00. do godz. 14.15. w pojemnikach przyniesionych przez rodzica. Pudełka ( naczynia) z wydaną żywnością , nie mogą być przechowywane na terenie przedszkola (półki w szatni, worki przedszkolne). Przedszkole zabrania pozostawiania na terenie szatni pustych pudełek ( naczyń) służących ewentualnemu, przyszłościowemu odbiorowi posiłków dziecka.

Rodzic zobowiązany jest poinformować personel przedszkola w danym dniu(do godz 8:00), o chęci odbioru posiłku pomiędzy godz. 14.00. – 14.15.

 • Przedszkole nie oferuje dzieciom dodatkowych posiłków po godzinie 14.00 . W okresie występowania wysokich temperatur, dzieciom zapewniana jest dodatkowa woda do picia ( np. w czasie zabaw dzieci na podwórku, w sali, na prośbę dziecka).
 • W przedszkolu obowiązuje stawka żywieniowa zróżnicowana pod względem kwoty na okoliczność zadeklarowanej przez rodzica diety dziecka.
 • Przedszkole zastrzega sobie prawo do podniesienia dziennej stawki żywieniowej w czasie trwania roku szkolnego, ze względu na wzrost cen żywności.

 

OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Przedszkole oferuje dzieciom opiekę od godziny 7.00. do godz. 17.00. od poniedziałku do piątku. Przedszkole nieczynne jest w dni ustawowo wolne, dni wskazane przez przedszkole w regulaminie oraz w czasie przerwy urlopowej/konserwacyjnej.
 2. Przedszkole zastrzega sobie możliwość doliczenia do kolejnego czesnego kwoty 20 zł za każde rozpoczęcie 15 minut opieki nad dzieckiem po godzinie 17.00.
 3. Liczebność grup dostosowana jest do wielkości sal przedszkolnych, jednak liczba dzieci w grupie nie może przekracza liczby 20 dzieci.
 4. Przedszkole zastrzega sobie prawo do powiększenia liczebności grupy w następujących przypadkach:
 5. Do przedszkola zostaje zapisane rodzeństwo dzieci już uczęszczających.
 6.  Jeśli dzieci młodsze uczęszczające do grup starszych wymagają przeniesienia do grupy młodszej i odwrotnie,
 7. Przedszkole zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w przypadku , gdy w wyniku rezygnacji rodziców z usług przedszkola, liczebność grupy spada poniżej 10 dzieci w danej grupie.
 8. Przedszkole zastrzega sobie prawo do łączenia grup (dzieci w zbliżonym wieku) .
 9. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dziecka, w tym obowiązkowych szczepień ochronnych, zgodnie z kalendarzem szczepień i innych, spoczywa na rodzicach
 10. W przedszkolu nie są podawane dziecku przez personel żadne lekarstwa, poza przypadkiem kiedy dziecko choruje na chorobę przewlekłą , a lekarz – specjalista, opiekujący się dzieckiem oraz rodzice wyrażą na to pisemną zgodę. Wtedy należy dostarczyć personelowi przedszkola pisemną, szczegółową informację od lekarza – specjalisty o sposobie dawkowania lekarstwa.
 11. Personel przedszkola nie wykonuje zabiegów pielęgnacyjnych u dzieci typu: zmiana pieluch, zmiana opatrunków, kremowanie rąk, kremowanie twarzy, kremowanie ukąszeń, ugryzień, aplikowanie aerozoli do nosa - ust. Personel nie kremuje dzieci w sezonie wzmożonego operowania promieni słonecznych kremami z filtrami. Wszystkie tego typu zabiegi wykonują rodzice przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.
 12. Dzieci mogą być odbierane włącznie przez osoby pełnoletnie, które zostały pisemnie wskazane przez rodziców w karcie przedszkolaka (imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, seria i numer dowodu osobistego). Obowiązkiem rodzica jest uzupełnienie danych na prośbę nauczycieli grupy oraz poinformowanie osoby trzeciej odbierającej dziecko, o konieczności posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty) i pokazanie go na prośbę nauczyciela.
 13. Dzieci wydawane są wyłącznie pełnoletnim osobom wpisanym w Karcie Przedszkolaka przez rodziców / rodzica /opiekuna prawnego, podpisujących z właścicielem umowę na świadczenie usługi edukacyjno – wychowawczej w danym roku szkolnym.
 14. Obowiązkiem rodzica jest poinformowanie nauczyciela, że w danym dniu jego dziecko będzie odbierane prze inną osobę niż on sam, czy osobę wpisaną w Karcie Przedszkolaka, a dotyczy to sytuacji kiedy inny rodzic z przedszkola odbiera nie tylko swoje dziecko z jednej/ innej grupy. Każdy rodzic, który wyraża zgodę na odbiór swojego dziecka przez innego rodzica, nauczycielowi w tym dni, przy porannym spotkaniu, bezwzględnie dostarcza pisemną zgodę typu :

  Wyrażam zgodę na odbiór z przedszkola w dniu ……….. ………………..(data dzienna)
  przez Panią /Pana ……………………… ( imię i nazwisko rodzica), mojego dziecka …………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka).

  1. Wyżej wymieniona zgoda nie jest wymagana, kiedy w Karcie Przedszkolaka rodzic/opiekun prawny wpisał imię i nazwisko oraz numer dowodu innego rodzica, który może odbierać jego dziecko.
   Dzieci do wszystkich grup należy przyprowadzać do godziny 8.15. Od godziny 8.15. do 14.00. drzwi przedszkola pozostają zamknięte ze względu na zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom.
   • Dzieci przyprowadzane po godzinie 8.15. , ze względu na trwające już w przedszkolu czynności organizacyjne (np. mycie rąk, przygotowanie do śniadania, trwające zajęcia dydaktyczne) będą musiały poczekać wraz z rodzicem/opiekunem do momentu kiedy dzieciom znajdującym się już w sali/przedszkolu, nauczyciel zapewni opiekę innej osoby dorosłej (lub zakończy będące w toku zajęcia dydaktyczne) i dopiero wtedy drzwi wejściowe będą mogły być otworzone.
   Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Dziecko nie może być zakatarzone, kaszlące, z infekcją górnych dróg oddechowych, widocznymi zmianami skórnymi oraz skarżyć się na złe samopoczucie.
  2. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku w momencie jego wejścia do sali i czekają na decyzję personelu odnośnie do przyjęcia dziecka do grupy w danym dniu. Do przedszkola nie są wpuszczane dzieci z temperaturą na wejściu 37, 2 stopnie C, a także zgłaszanym przez rodzica – bólem brzucha, kaszlem, katarem, biegunką, wymiotujące.
  3. Jeżeli stan zdrowia dziecka pogorszy się w czasie pobytu w przedszkolu tzn. pojawi się podwyższona temperatura, wymioty, biegunka, katar, ból brzucha, ból głowy – ucha (po otrzymaniu takiej informacji od dziecka) – rodzic po informacji / telefonie / smsie od nauczyciela, zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku niemożności odbioru dziecka przez rodzica po otrzymaniu informacji o złym stanie zdrowia dziecka, dziecko może być odebrane przez inna osobę dorosłą, wpisaną przez rodzica w Karcie Przedszkolaka.
  4. Rodzic zobowiązany jest do przedstawienia nauczycielowi przyjmującego dziecko do przedszkola po chorobie, zaświadczenia lekarskiego, że stan zdrowia dziecka jest na tyle dobry, że może ono uczęszczać do przedszkola. Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego bezwzględne jest w przypadku przebycia przez dziecko choroby zakaźnej (owsiki, wszy, świerzb, zakaźne choroby wieku dziecięcego i inne wykazane jako choroby zakaźne przez Ministra Zdrowia).
  5. Wszelkie alergie (katar, kaszel, wysypki , zmiany skórne) występujące u dziecka muszą być poświadczone zaświadczeniem wyłącznie od lekarza alergologa.
   O alergii pokarmowej (dieta bezmleczna) występującej u dziecka rodzic bezwzględnie zobowiązany jest poinformować personel placówki. Przedszkole wymaga poświadczenia alergii pokarmowej pisemnym zaświadczeniem o jego występowaniu wydanego wyłącznie przez lekarza alergologa.
  6. W przypadku zgłoszenia przez nauczyciela stanu podgorączkowego / gorączki u dziecka , innych objawów chorobowych, jeżeli w kolejnym dniu, po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola objawy nadal występują– dziecko jest odsyłane do domu i po powrocie do przedszkola należy przedstawić zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia
 15. Rodzice zobowiązani są do telefonicznego (smsem) poinformowania na numer telefonu 512 739 333 o nieobecności dziecka w danym dniu (wiadomość musi zawierać imię i nazwisko dziecka, od kiedy do kiedy dziecko będzie nieobecne) bezwzględnie do godziny 7.45. w dniu nieobecności lub dzień wcześniej (konieczne jest podanie w wiadomości daty nieobecności).
  Brak informacji do godziny 7.45 . o nieobecności dziecka w danym dniu, powoduje naliczenie stawki żywieniowej , tak jakby dziecko było w przedszkolu obecne. Jeżeli nieobecność związana jest ze złym stanem zdrowia dziecka, w sms-ie musi zostać podany powód nieobecności.
 16. Zabawy na świeżym powietrzu odbywają się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
  1. Rodzice zobowiązują się do ubierania dziecka zgodnie z porą roku i adekwatnie do panujących warunków pogodowych (lato – zima: nakrycie głowy chroniące przed słońcem, wiatrem, śniegiem, w lecie: buty (sandały, adidasy) – nie klapki , klapki typu japonki, obuwie sportowe do zajęć na korcie tenisowym. Bezwzględnie wymagane jest obuwie zmienne do Sali przedszkolnej – kapcie. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka do przedszkola kiedy stopy dziecka nie są zabezpieczone odpowiednim do sali obuwiem (skarpetki antypoślizgowe, klapki nie są kapciami).
  2. W przypadku kiedy dziecko nie posiada odpowiednio dostosowanej garderoby do pory roku i warunków pogodowych panujących w danym dniu (zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym) , a nauczyciel planuje wyjście poza teren przedszkola, nauczyciel kierując się dobrem dziecka, a przede wszystkim troskliwością o jego zdrowie, może podjąć decyzję o pozostawieniu dziecka w sali przedszkolnej pod opieką innej osoby dorosłej, a sam z grupą udać się na zaplanowane wyjście.
 17. Za zniszczenie zabawek, pomocy dydaktycznych , sprzętu itp., przez dziecko w czasie pobytu w przedszkolu, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice. Po poinformowaniu przez personel przedszkola o sytuacji zniszczenia, rodzic zobowiązany jest do zwrotu kosztów - zakupu nowej zabawki / sprzętu/ pomocy w terminie do 2 dni od powzięcia wiedzy na ten temat.
 18. Rodzice zobowiązani są do wyposażenia dziecka, choćby w cząstkowe, umiejętności i czynności samoobsługowe takie jak: mycie rąk, buzi, korzystanie z toalety , wycieranie rąk – buzi w ręczniki, posługiwanie się łyżką, widelcem, kubkiem, komunikowanie potrzeb fizjologicznych ( w sposób niewerbalny, jeśli dziecko ma opóźniony rozwój mowy), znajomość własnej garderoby (rozpoznawanie swojej kurtki, bluzy, czapki, butów, worka z zapasowymi rzeczami) To rodzice wyposażają dziecko w choćby cząstkowe, podstawowe umiejętności higieniczne jakie powinno wykonywać dziecko w okolicach intymnych (próby podcierania pupy), a także umiejętność opuszczania - ściągania, podciągania bielizny, rajstopek, spodenek. Przez czas pobytu dziecka w przedszkolu, placówka cały czas wspomaga dzieci i rodziców w utrwalaniu i doskonaleniu tychże umiejętności.
 19. W przypadku zabrudzenia przez dziecko bielizny kałem, moczem, wymiocinami – bielizna wraz z zabrudzonymi rzeczami jest zabezpieczana w worku foliowym (przedszkole nie pierze bielizny i rzeczy) i pozostawiana w szafce dziecka do odbioru przez rodzica, a dziecko przebierane w rzeczy jakie znajdują się w worku w szatni.
  1. Rodzic zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej ilości zapasowych rzeczy do przebrania w worku wiszącym w szatni, a także do regularnego uzupełniania braków w garderobie zapasowej. Worek z zapasowymi rzeczami musi być podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka.
 20. Na salę przedszkolną nie przynosimy zabawek, pluszaków itp. Bezwzględnie do przedszkolna (szatnia i sala przedszkolna ) nie wnosimy jedzenia z domu (chrupek, serków, musów, lizaków, gum do żucia, słodyczy).
 21. Organ prowadzący w każdym roku szkolnym ustala wykaz dni wolnych od pracy przedszkola (przerwa techniczna, urlop kadry, dezynfekcja itp.) .
  1. Wykaz tych dni zawarty jest w niniejszym regulaminie, a także wywieszony jest na tablicy ogłoszeń przedszkola.
  2. Przedszkole zastrzega sobie prawo zamknięcia placówki i zawieszenia zajęć oświatowych w razie wystąpienia :
   • Zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
   • Temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach w których prowadzone są zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
   • Zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną
   • Innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów
  3. Jeżeli zawieszenie zajęć będzie dłuższe niż 2 dni, przedszkole w 3 dniu zawieszenia, wprowadza naukę zdalną w postaci zamieszczania przez nauczyciela na stronie każdej grupy materiałów edukacyjnych.
 22. Przedszkole w roku szkolnym 2023/2024r. nieczynne jest w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz:
   1. 27-29.12.2023r.
   2. 29.03.2024r.
   3. 02.05.2024r.
   4. 31.05.2024r.
   5. 29.07. -16.08.2024r.

  Opłaty za przedszkole w tych dniach pozostają bez zmian. Przedszkole nie nalicza w wyżej wymienionych dniach dziennej stawki żywieniowej.

 

OPŁATY

  1. Rodzice zobowiązują się do regularnego wnoszenia opat za pobyt dziecka w przedszkolu do dnia 05 każdego miesiąca następującego po okresie rozliczenia za miesiąc zakończony.
   1. W przypadku opóźnień w uiszczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu po otrzymaniu informacji od nauczyciela o zaleganiu w opłacie, rodzic najpóźniej do 2 dni od otrzymania przypomnienia, uiszcza w całości zaległą opłatę. Jeżeli przelew zaległości nastąpi w czasie weekendu – należy na numer przedszkola (512 739 333) przesłać zdjęcie potwierdzające uregulowanie zaległości w opłacie.
   2. Brak uiszczenia opłaty do dnia 08. każdego miesiąca, będzie skutkować nie przyjmowaniem dziecka do przedszkola i świadczenia usługi edukacyjno – opiekuńczej wobec niego. Uregulowanie zaległości w opłatach skutkuje natychmiastowym powrotem dziecka do placówki.
  2. Jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca bez podania wyraźnej przyczyny przez rodzica (np. pobyt w szpitalu, długotrwała choroba i czas rekonwalescencji), przedszkole zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia.
  3. Okres wypowiedzenia przez rodzica przedszkolu umowy na świadczenie usługi edukacyjno – opiekuńczej wynosi 1 (jeden) miesiąc licząc od kolejnego dnia. Jeżeli rodzic wypowie umowę np. w połowie miesiąca i czas wypowiedzenia ( 1 miesiąc) będzie upływał w połowie kolejnego miesiąca – rodzic zobowiązany jest do zapłaty czesnego za rozpoczęty już miesiąc, nawet kiedy dziecko nie jest przyprowadzane przez rodzica przedszkola lub uczęszcza już do innego przedszkola.
   1. W czasie ferii zimowych i wakacji przedszkole oferuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci w grupie łączonej pod opieką różnych nauczycieli.
   2. W czasie ferii zimowych oraz wakacji nie odbywają się dodatkowe zajęcia typu: rytmika, tańce, język angielski, warsztaty plastyczne, zabawy logopedyczne).
  4. Przedszkole zapewnia dzieciom materiały papiernicze, plastyczne, dydaktyczne wspomagające ich wszechstronny rozwój.
  5. Rodzic/rodzice zobowiązują się do przestrzegania zapisów zawartych w regulaminie.
  6. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z zapisami w regulaminie w ciągu 3 dni od rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024 (tj. do 05. 09.2023 r.). Zapoznanie się z regulaminem rodzic potwierdza podpisem (nie jest wymagany podpis dwóch rodziców) w dokumentacji nauczyciela.
  7. Przedszkole zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów w regulaminie w czasie trwającego roku szkolnego.

O zmiana w zapisach regulaminu przedszkole informuje rodziców na stronie internetowej danej grupy, a obowiązkiem rodzica jest zapoznanie się ze zmianami (przedszkole nie wymaga kolejnego podpisu).